ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΙΝΗΤΟ 693224515 


ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Οι μελέτες ΕΗΕ σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο αφορούν:

  • Τις γειώσεις,
  • Την αντικεραυνική προστασία,
  • τα ισχυρά ρεύματα,
  • Τα ασθενή ρεύματα.

Οι μελέτες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ορίζονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ 60634, HD-384, ΚΕΗΕ και την ηλεκτρολογική νομοθεσία.

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

   Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση  πρέπει να τηρεί μία σειρά από καθορισμένα standards.Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, των χώρων που είναι εγκατεστημένες ή διέρχονται, καθώς και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

  Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο αγαθό για την καθημερινότητά μας, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη ζωή μας, αν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Πολλές πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες προκαλούνται συχνά από ηλεκτρικά αίτια, τα οποία οφείλονται κυρίως σε ηλεκτρολογικές βλάβες.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΤΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΙΝΗΤΟ 693224515 


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μόλις ολοκληρωθούν για να παραδοθούν και για να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται μία Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ΥΔΕ. Οσο εξακολουθούν να υφίστανται θα πρέπει να ελέγχονται σε χρονικά διαστήματα που ορίζει το είδος της εγκατάστασης.

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΕ

Ο οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών, εξοπλισμών, ρευματοδοτών, μηχανημάτων και καλωδίων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου. Ο έλεγχος για να είναι ολοκληρωμένος εξετάζεται με ειδικό όργανο, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες ηλεκτρικές συνέπειες.Όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούμε εκτελούνται με το παρακάτω ειδικό, και πιο σύγχρονο όργανο ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων MacroTest G3.

 MACROTESTG3 Προηγμένος πολυλειτουργικός ελεγκτής εγκατάστασης για επαλήθευση ηλεκτρικής ασφάλειας ιδιωτικών και βιομηχανικών ηλεκτρικών συστημάτων

MACROTEST G3

Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ


   Ολες οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καθώς και οι έλεγχοι-επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την έκδοση πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πραγματοποιούνται με το πρόγραμμα See Electrical. Το See Electricalαποτελεί ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη παραγωγή επαγγελματικής τεκμηρίωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων και μελετών. Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη παραγωγή & διαχείριση ηλεκτρολογικών σχεδίων (ΥΔΕ) κυκλωμάτων, αυτοματισμών και πινάκων.

Caddy See Electrical, Μονογραμμικό πίνακα
Caddy See Electrical, Μονογραμμικό πίνακα

Caddy See Electrical, Κάτοψη κατοικίας
Caddy See Electrical, Κάτοψη κατοικίας