ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

πιστοποιητικα δεη πιστοποιητικο δεη ηλεκτρολογοι πιστοποιητικο ηλεκτρολογου ηλεκτρολογικα πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για δεη πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου τιμη πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου πιστοποιητικα ηλεκτρολογου πιστοποιητικο ηλεκτρολογου τιμη πιστοποιητικο δεη τιμη εργαλεια ηλεκτρολογου πιστοποιητικά δεη τιμη

 

   Πιστοποιητικό ΔΕΗ, Ηλεκκτρολογικό σχέδιο Υπευθυνη Δηλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΥΔΕ. 

Ο αρχικός έλεγχος καθώς και ο επανέλεγχος μίας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι μία εργασία που ορίζεται νομικά και γίνεται απαιτητή σε κάθε περίπτωση.

Ο επανέλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ορίζεται επίσης από το είδος χρήσης, και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ελέγχου.

Την υποχρέωση του επανελέγχου των ΕΗΕ έχουν οι ιδιοκτήτες τους, που πρέπει να αναθέτουν το έργο αυτό σε Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (Ν4483/65, άρθρο 7). Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μόλις ολοκληρωθούν για να παραδοθούν και για να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται μία Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ).

 

Φάκελος ΥΔΕ

Φάκελος Ηλεκτρολόγου

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

1. Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο

2. Μονογραμμικά σχέδια κάτοψεων ηλεκτρικής εγκατάστασης χώρων.

3. Μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών πίνακων της Ηλεκτρικής εγκατάστασης.

4. Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ).

5. Πρωτόκολλα ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60634, HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ. Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πρίν τον Μαρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα καινούργια πρότυπα)

6. Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ).

 

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Οι αρχικοι έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξασφαλίζουν τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση.

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 60364, HD-384 και KEHE.  *Σύμφωνα με εσωτερική οδηγία της ΔΕΗ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 : Στην παρ.3. του άρθρου 5, καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος τους ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

 

Μετρήσεις με το Macrotest G3

Οι απαιτήσεις της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) / Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ορίστηκαν έτσι ώστε:

 • Να υπάρχει πρόληψη για την προστασία από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά,
 • Να υπάρχει πρόληψη για την προστασία από βλάβες στις συσκευές που χρησιμοποιούνται,
 • Συνολικά να μην προκύπτουν θέματα ασφαλείας.

   Οι αρχικοί έλεγχοι – επανέλεγχοι παρέχουν την πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, και πρέπει να εξασφαλίζουν την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας. Για να είναι ο έλεγχος ουσιαστικός και αποδοτικός οι μετρήσεις θα πρέπει  να ακολουθούν ταο πρότυπα και την ηλεκτρολογική νομοθεσία. Η ευθύνη για την πραγματοποίηση των ελέγχων αφορά τους ιδιοκτήτες-χρήστες, και είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον ηλεκτρολόγο τους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να μεριμνούν κατά την εκμίσθωσή τους, ώστε ο εκάστοτε μισθωτής να μεταφέρει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του, προκειμένου να μην βρεθούν υπόλογοι για τυχόν παράνομες πράξεις που διέπραξαν άλλοι. Σύμφωνα με την ΥΑ 41392/13180/3281/20.7.76, σε περίπτωση μη έγκαιρου επανελέγχου, η ΔΕΗ πρέπει να ζητά εγγράφως, από τον ιδιοκτήτη της ΕΗΕ, την υποβολή ΥΔΕ επανελέγχου εντός 6μήνου άλλως διακόπτει το ρεύμα. 

Θεσμικές υποχρεώσεις-ευθύνες.

 • ΔΕΗ – Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Ιδιοκτήτης  – Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος – Αρμοδιότητα για τον έλεγχο

Αναλυτικό εγχειρίδιο ρευματοκλοπών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει αιτία η εντολή του χρήστη ο έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείτε.

 

Στόχοι ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • Η µείωση των ηλεκτροπληξιών.
 • Η µείωση των πυρκαγιών που προέρχονται από ηλεκτρικά αίτια.
 • Η τήρηση των προτύπων και η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων. 

   Κατά την διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να παίρνονται μέτρα για την αποφυγή βλαβών σε ανθρώπους του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του κτιρίου. Οι αρχικοί έλεγχοι-επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα πολυόργανα ειδικού τύπου.

Αμέλεια ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Όταν η εγκατάσταση δεν ελέγχεται δημιουργούνται  κίνδυνοι:

 • Στους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο, 
 • Στα οικόσιτα ζώα,
 • Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
 • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τα οφέλη που προκύπτουν από σωστά ελεγμένες = ασφαλείς οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι:

 • Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
 • Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας

 

Όργαν Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ

 

Ενημερωτικό Video