ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ο αρχικός έλεγχος καθώς και ο επανέλεγχος μίας εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι μία εργασία που ορίζεται νομικά και γίνεται απαιτητή σε κάθε περίπτωση.

Την υποχρέωση του επανελέγχου των ΕΗΕ έχουν οι ιδιοκτήτες τους, που πρέπει να αναθέτουν το έργο αυτό σε Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες (Ν4483/65, άρθρο 7). 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μόλις ολοκληρωθούν για να παραδοθούν και για να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται μία Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ).

Ο επανέλεγχος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ορίζεται επίσης από το είδος χρήσης, και τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ελέγχου.

 

Φάκελος Ηλεκτρολόγου

Φάκελος ΥΔΕ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

1. Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ. Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο κατασκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
5. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Η.Ε).

Έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.

 

Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια
 • για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για εργοταξιακές παροχές τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια
 • για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο
 • για Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο ( μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης
 • για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες ( πλημμύρες, σεισμούς)
 • μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα ( πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία)
 • μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων

Οι αρχικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, θα διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

*Σύμφωνα με εσωτερική οδηγία της ΔΕΗ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 : Στην παρ.3. του άρθρου 5, καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος τους ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

 

Μετρήσεις με το Macrotest G3

Αμέλεια ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Όταν η εγκατάσταση δεν ελέγχεται δημιουργούνται  κίνδυνοι:

 • Στους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο, 
 • Στα οικόσιτα ζώα,
 • Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
 • Στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από σωστά ελεγμένες = ασφαλείς οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι:

 • Αύξηση ασφάλειας στην χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Μείωση του ρίσκου για ζημιές και για κακή λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Σιγουριά ότι το ηλεκτρικό ρεύμα καταναλώνεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όταν χρειάζεται.
 • Αποφυγή συνεπειών για μη τήρηση της Νομοθεσίας

Οι απαιτήσεις της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) / Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ορίστηκαν έτσι ώστε:

 • Να υπάρχει πρόληψη για την προστασία από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά,
 • Να υπάρχει πρόληψη για την προστασία από βλάβες στις συσκευές που χρησιμοποιούνται,
 • Συνολικά να μην προκύπτουν θέματα ασφαλείας.

Οι έλεγχοι – επανέλεγχοι παρέχουν την πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, και πρέπει να εξασφαλίζουν την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας.

Για να είναι ο έλεγχος ουσιαστικός και αποδοτικός οι μετρήσεις θα πρέπει  να ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και την ηλεκτρολογική νομοθεσία.

Η ευθύνη για την πραγματοποίηση των ελέγχων αφορά τους ιδιοκτήτες-χρήστες, και είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνουν τον ηλεκτρολόγο τους. 

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να μεριμνούν κατά την εκμίσθωσή τους, ώστε ο εκάστοτε μισθωτής να μεταφέρει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του, προκειμένου να μην βρεθούν υπόλογοι για τυχόν παράνομες πράξεις που διέπραξαν άλλοι.

Σύμφωνα με την ΥΑ 41392/13180/3281/20.7.76, σε περίπτωση μη έγκαιρου επανελέγχου, η ΔΕΗ πρέπει να ζητά εγγράφως, από τον ιδιοκτήτη της ΕΗΕ, την υποβολή ΥΔΕ επανελέγχου εντός 6μήνου άλλως διακόπτει το ρεύμα. 

 

Θεσμικές υποχρεώσεις-ευθύνες.

 • ΔΕΗ – Εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Ιδιοκτήτης  – Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος – Αρμοδιότητα για τον έλεγχο

 

Αναλυτικό εγχειρίδιο ρευματοκλοπών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

 

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει αιτία η εντολή του χρήστη ο έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείτε.

 

Στόχοι ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης

 • Η µείωση των ηλεκτροπληξιών.
 • Η µείωση των πυρκαγιών που προέρχονται από ηλεκτρικά αίτια.
 • Η τήρηση των προτύπων και η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων. 

Κατά την διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να παίρνονται μέτρα για την αποφυγή βλαβών σε ανθρώπους του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του κτιρίου.

Οι έλεγχοι-επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα πολυόργανα ειδικού τύπου.

Όργαν Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαδικτυακή εφαρμογή για τις ΥΔΕ

 

Ενημερωτικό Video