ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο αφορούν:

  • Τις γειώσεις,
  • Την αντικεραυνική προστασία,
  • τα ισχυρά ρεύματα,
  • Τα ασθενή ρεύματα.

Οι μελέτες εξετάζονται και συντάσσονται ξεχωριστά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Μάθετε περισσότερα…

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ελαττωματική και παλιά καλωδίωση

Ορισμός Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Ως Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση θεωρούμε ένα εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει στο δικό του χώρου κάθε καταναλωτής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

Η κάθε ηλεκτρική εγκα­τάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλι­κών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά, και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να εκτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.Μάθετε περισσότερα…

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα απαραίτητο και πολύτιμο αγαθό για την καθημερινότητά μας, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη ζωή μας, αν δεν χρησιμοποιείται σωστά.

Πολλές πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες προκαλούνται συχνά από ηλεκτρικά αίτια, τα οποία οφείλονται κυρίως σε ηλεκτρολογικές βλάβες.

Οι επισκευές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκύπτουν σε πολλές περιπτώσεις κατά την διάρκεια ζωής μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης..Μάθετε περισσότερα…

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μόλις ολοκληρωθούν για να παραδοθούν και για να μπορούν να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιείται μία υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ).

Οι εγκαταστάσεις όσο εξακολουθούν να υφίστανται θα πρέπει να επιδέχονται και το απαραίτητο (service) σε χρονικά διαστήματα που ορίζει το είδος της εγκατάστασης,Μάθετε περισσότερα…

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα ηλεκτρικά μηχανήματα η οι ηλεκτρικές συσκευές και ο ηλεκτρολογικος και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε:

  • Να μην δημιουργείται κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
  • Να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης,
  • Να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ο οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών, εξοπλισμών, ρευματοδοτών, μηχανημάτων και καλωδίων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου. Αυτοί με την σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα ή επικίνδυνα συμβάντα.Μάθετε περισσότερα…