ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ορισμός Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Ως Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση θεωρούμε ένα εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει στο δικό του χώρου κάθε καταναλωτής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Η κάθε ηλεκτρική εγκα­τάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλι­κών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά, και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να εκτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από τι αποτελείτε μία ηλεκτρική εγκατάσταση;

Σύμφωνα με το άρθρο 237 του κτιριοδομικού κανονισμού, (παράγραφος 30 απόφαση 3046/304/31.1/3.2.1989) μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνες, υλικά, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συσκευές, κλπ.) που λειτουργικά συμβάλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε κτίρια ή οικόπεδα, για φωτισμό, θέρμανση, κίνηση, σήμανση και λοιπές εφαρμογές.

Πρότυπα ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να βασίζονται επάνω στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, το  οποίο ισχύει με κοινή υπουργική Απόφαση με αριθ. ΦΑ’ 50/12081/642 της 26/07/2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 και έχει αντικαταστήσει των παλαιότερο Κ.Ε.Η.Ε. Η κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση οφείλει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανόνες τέχνης και τεχνικής

Σκοποί κατασκευής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης

Οι κύριοι σκοποί κατασκευής μίας ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι η ασφάλεια των χρηστών, των εγκαταστάσεων, και των αγαθών.

Κίνδυνοι από την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που μπορούν να καταστούν σοβαροί σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση, όπως να συμβεί κάποια ηλεκτροπληξία η πυρκαγιά, και βάση αυτών των κινδύνων θα πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τους.

Κατάταξη των  εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Υπάρχουν δύο κύρια είδη εγκαταστάσεων τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις το καθένα ξεχωριστά και σχετίζονται με τον χώρο που εφαρμόζονται. Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις  υπαίθρου και οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις είναι εκτεθειμένες σε συνθήκες περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τα ο τρόπος κατασκευής τους και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση τους είναι ειδικών προδιαγραφών πχ (εξωτερικός φωτισμός).

Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφορούν εσωτερικούς χώρους (οικίες, γραφεία, καταστήματα κα). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιακούς χώρους ανάλογα με την χρήση τους χωρίζονται σε κατηγορίες όπως:

  • Ισχυρών Ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών κίνησης κα)
  • Ασθενών Ρευμάτων (κεραίες, θυροτηλέφωνα κτλ).

Ανάλογα με τις συνθήκες χώρου οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε κατηγορίες. Σε όλους τους χώρους ορίζονται ειδικές διατάξεις και κανονισμοί.