ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ορισμός Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

   Ως Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση θεωρούμε ένα εσωτερικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει στο δικό του χώρου κάθε καταναλωτής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Η κάθε ηλεκτρική εγκα­τάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο ηλεκτρολογικών υλι­κών που έχουν κατάλληλα επιλεγμένα χαρακτηριστικά, και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να εκτελούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

   Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, των χώρων που είναι εγκατεστημένες ή διέρχονται, καθώς και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (οικιακές και επαγγελματικές), μπορεί να είναι μονοφασικές (230V) ή τριφασικές (230 / 400V) και συχνότητα λειτουργίας 50Hz.

 

 Από τι αποτελείτε μία ηλεκτρική εγκατάσταση;

   Σύμφωνα με το άρθρο 237 του κτιριοδομικού κανονισμού, (παράγραφος 30 απόφαση 3046/304/31.1/3.2.1989) μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνες, υλικά, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συσκευές, κλπ.) που λειτουργικά συμβάλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε κτίρια ή οικόπεδα, για φωτισμό, θέρμανση, κίνηση, σήμανση και λοιπές εφαρμογές.

Πρότυπα ασφαλείας

   Ο κύριος κίνδυνος που παρουσιάζουν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τον άνθρωπο είναι η ηλεκτροπληξία. Βασικότερα μέτρα προστασίας είναι η ύπαρξη κατάλληλης γείωσης (θεμελιακής στα νεότερα και νεόδμητα κτίρια), η τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη και η χρήση χαμηλής τάσης (<50V) όπου αυτό είναι εφικτό.Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι προστατευτικές διατάξεις που προβλέπονται, περιγράφονται στο πρότυπο νέο ΕΛΟΤ 60364.

Σκοποί κατασκευής μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης

   Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η άνεση των ανθρώπων και των ζώων που τις χρησιμοποιούν και η ασφάλεια περιουσίας και του κτιρίου, καθώς επίσης η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, μια ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να σχεδιάζεται με κριτήρια:

 • την ασφάλεια ατόμων
 • την ασφάλεια συσκευών
 • την αξιοπιστία
 • την καλή λειτουργικότητα
 • την εύκολη επεκτασιμότητα
 • την ικανοποιητική εφεδρεία
 • την υπάρχουσα τεχνολογία υλικών και τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας των υλικών
 • την οικονομική λειτουργία και
 • το λογικό, ανταγωνιστικό, κόστος.

Κίνδυνοι από την χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος

   Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που μπορούν να καταστούν σοβαροί σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση, όπως να συμβεί κάποια ηλεκτροπληξία η πυρκαγιά, και βάση αυτών των κινδύνων θα πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή τους.

Κατάταξη των  εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

   Υπάρχουν δύο κύρια είδη εγκαταστάσεων τα οποία έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις το καθένα ξεχωριστά και σχετίζονται με τον χώρο που εφαρμόζονται. Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις  υπαίθρου και οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις είναι εκτεθειμένες σε συνθήκες περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τα ο τρόπος κατασκευής τους και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση τους είναι ειδικών προδιαγραφών πχ (εξωτερικός φωτισμός). Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αφορούν εσωτερικούς χώρους (οικίες, γραφεία, καταστήματα κα). Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιακούς χώρους ανάλογα με την χρήση τους χωρίζονται σε κατηγορίες όπως:

 • Ισχυρών Ρευμάτων (φωτισμού, ρευματοδοτών κίνησης κα)
 • Ασθενών Ρευμάτων (κεραίες, θυροτηλέφωνα κτλ).

   Ανάλογα με τις συνθήκες χώρου οι εγκαταστάσεις χωρίζονται σε κατηγορίες. Σε όλους τους χώρους ορίζονται ειδικές διατάξεις και κανονισμοί. Η κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση οφείλει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανόνες τέχνης και τεχνικής. Σημειώνεται επίσης, ότι κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο, ενώ για όλες τις εγκαταστάσεις προβλέπεται περιοδικός επανέλεγχος με συχνότητα που καθορίζεται ανάλογα με τη χρήση χώρου (π.χ. 10 χρόνια για κατοικίες, 5 χρόνια για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους, 1 χρόνο για χώρους συνάθροισης κοινού).