ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Το αντικείμενο των ηλεκτρολογικών μελετών είναι ευρύ και πολύπλευρο. Υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτρολογικών μελετών:
 • Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης,
 • Μελέτη εφαρμογής,
 • Μελέτη Φωτισμού κτιρίου,
 • Μελέτη Εξοικονόμησης ενέργειας,
 • Μελέτη διαχείρισης κτιρίου (BMS-Smart home),
 • Μελέτη δομημένης καλωδίωσης,
 • Μελέτη κίνησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο πραγματοποιούνται για την κάλυψη ορισμένων αναγκών όπως:

 • Η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση,
 • Η ποιότητα της κατασκευής,
 • Η πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων και βλαβών,
 • Χρονοδιάγραμμα κατασκευής,
 • Το ελεγχόμενο κόστος κατασκευής.

Οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ένα νεοαναγειρόμενο κτίριο αφορούν:

 • Τις γειώσεις,
 • Την αντικεραυνική προστασία,
 • τα ισχυρά ρεύματα,
 • Τα ασθενή ρεύματα.

Οι μελέτες εξετάζονται και συντάσσονται ξεχωριστά για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι μελέτες πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας που απαιτούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πιστοποιημένα για να εξασφαλίζεται στην ηλεκτρική εγκατάσταση σε βάθος χρόνου αξιοπιστία και ασφάλεια.

Με τις μελέτες εξασφαλίζεται ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίζει και τα προβλεπόμενα κόστη που προκύπτουν.

 Βήματα για τη σύνταξη  μιας μελέτης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας οι οποίες είναι:

 • Η κατηγορία του χώρου που θα εφαρμοστεί η εγκατάσταση (π.χ. κατοικίες, κλιμακοστάσια, αποθήκες).
 • Το σύνολο και το είδος του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Υπολογίζεται ο συντελεστής ταυτοχρονισμού.
 • Εξετάζεται η ανάγκη προσθήκης συσκευών μηχανημάτων και φωτιστικών σωμάτων.
 • Η θέση τοποθέτησης των ηλεκτρικών πινάκων – υποπινάκων διανομής ρεύματος.

Με την συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια των κατόψεων στα οποία απεικονίζονται όλες οι λεπτομέρειες των συστημάτων που θα  εφαρμοσθούν.

Οι μελέτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν:

 • Τη σύνταξη τεύχους υπολογισμών, γίνεται καταχώρηση σε σχέδιο των διαστάσεων των σχεδιασμένων αντικειμένων, επιλέγεται το κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό, υλικών προστασίας, λειτουργίας κλπ.
 • Τη σύνταξη των ηλεκτρολογικών σχεδίων των κυκλωμάτων της ΕΗΕ στις κατόψεις του κτιρίου, και των μονογραμμικών διαγραμμάτων των ηλεκτρικών πινάκων – υποπινάκων.
 • Τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής των ηλεκτρολογικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οι όποιες αναγκαίες κατασκευαστικές περιγραφές που επιβάλουν οι εγκαταστάσεις.