ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ)

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

 

Πιστοποιητικό Ηλεκτρικής Εγκατάστασης – Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Ηλεκτρολογικό σχέδιο. Με όποια ονομασία και αν το γνωρίζεται η νέα του ονομασία από τις 1/11/2011 είναι: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ  / Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου).

Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει αιτία η εντολή του χρήστη ο έλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης θα πρέπει να πραγματοποιείτε.

Ο έλεγχος-επανέλεγχος εξασφαλίζει την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας της ηλεκτρική σας εγκατάστασης.

Κατά  τους ελέγχους διαπιστώνεται εάν  η εγκατάσταση είναι πράγματι αυτή η οποία σχεδιάστηκε.

Κατά τους περιοδικούς επανελέγχους εξετάζεται κυρίως αν η εγκατάσταση συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές με τις οποίες έχει κατασκευαστεί.

Μέσω των ελέγχων, εντοπίζονται επικίνδυνες παραλείψεις. Αυτές με την σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν διακοπή της λειτουργίας τμήματος η συνολικά της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης, καθώς επίσης ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κατά την διάρκεια των ελέγχων θα πρέπει να παίρνονται μέτρα για την αποφυγή βλαβών, σε ανθρώπους που ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, και του κτιρίου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πιστοποιημένα πολυόργανα ειδικού τύπου που έχουν βάση τους κανονισμούς της ηλεκτρολογικής νομοθεσίας, και των προτύπων ΕΛΟΤ 60634, HD-384 και ΚΕΗΕ.

ΗΤ MACROTEST G3
ΗΤ MACROTEST G3

 

Ο χρόνος για τον επανέλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με την ΔΕΗ ορίζεται από τον ηλεκτρολόγο.

Ο Ηλεκτρολόγος που θα πραγματοποιήσει τις μετρήσεις της εγκατάστασης είναι ο μόνος που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για αυτές.

Ο χρόνος του επόμενου επανελέγχου μπορεί να είναι και μικρότερος από τον μέγιστο χρόνο που ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Η.Ε).

Σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων, ελλείψεων, κακοτεχνιών θα πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, έτσι ώστε η εγκατάσταση να παραμένει αξιόπιστη και ασφαλής.

Αν µετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή µετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο, διαπιστωθεί, κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης, η µη τήρηση της Νοµοθεσίας µπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

  • Οικονοµικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την Υ∆Ε.
  • Οικονοµικές αλλά και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/χρήστη της εγκατάστασης εάν υπάρξει βλάβη τρίτων.
  • Την µη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης.

 

Άγνοια της νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται

Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγων
Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγων